Björn Rylander

Björn Rylander
Vice styrelseordförande
Född: 1954
Invald: 2001


Björn Rylander har lång erfarenhet av företagsledning samt strategi- och styrelsearbete från olika
chefspositioner och från arbete som styrelseledamot/ordförande inom vitt skilda branscher, såväl
nationellt som internationellt. Under senare år har han huvudsakligen arbetat i mindre ägarledda
företag och har parallellt med de olika styrelseuppdragen operativt verkat som VD i Sterisol AB.


Utbildningar i urval:

  • Finansiell styrning av banker (7,5 hp) arrangerad av Göteborgs Handelshögskola. Utbildningen berör områdena risk, finansiella marknader och instrument, reglering och compliance samt strategi och styrning av banker mm. Utbildningen avslutas i december 2019.
  • Reglering och styrning av banker, Göteborgs universitet
  • Styrelseutbildningar, Styrelseakademien, Michael Berglund
  • Ledarutbildning Nobel Industrier
  • Pedagogik Örebro Universitet
  • Diplomutbildning i företagsekonomi
  • Telereparatör/teletekniker

 

Självstudier

Björn har förskaffat sig kunskaper om dels lag om försäkringsdistribution och dels FFFS 2018:10 genom självstudier av:

· Proposition 2017/18:216 En ny lag om försäkringsdistribution

· Finansinspektionens beslutspromemoria om nya regler om försäkringsdistribution, FI Dnr 16-17599

 


Arbetslivserfarenhet i urval:
2001 – Vice ordförande i Vadstena Sparbank
2004 – Ägare, Mable Holding AB
1993 – 2016 VD och delägare, Sterisol AB
2001 – 2014 Styrelseordförande och delägare Gepe Svenska AB
1988 – 1992 vVD Sterisol AB, ansvar för marknad, produktion och administration
1985 – 1987 Chef Internal Control Nobel Consumer Goods AB
1982 – 1988 Ekonomichef Sterisol AB
1979 – 1982 Ekonom, olika chefsbefattningar inom Luxor Industrier AB

 

Har inom ramen för bankuppdraget deltagit i ett antal kurser/konferenser som behandlat frågor om det finansiella regelsystemet, riskhantering- och kontroll, Compliance, AML (penningtvätt), IDD (försäkringsdistribution) etc. arrangerade av Sparbankernas Riksförbund och KPMG mfl.

 

Praktisk erfarenhet:

Sterisol AB
1982-1993. Ekonomichef med ansvar för personalfrågor inklusive försäkringsfrågor.
1993-2016. VD med övergripande ansvar vilket innefattade beslutsfattande kring försäkringsfrågor.

 

Förtroendeuppdrag:
Björn Rylander var under åren 1988 – 2017 styrelseledamot/ordförande i branschföreningen för
Industriell och Institutionell Hygien, IIH i Stockholm vilken har till uppgift att samla de ledande
företagen inom den kem-tekniska branschen i frågor rörande utformning av policies och
rekommendationer, lobbying samt tolkning av lagar och regleringar för branschen.